04 240 05 25

TNT (Fedex)

Realisatioun vun engem modulare Gebai mat Bëtonsbuedem fir Büroen, Tapis plain, Informatik

Gesamtfläch

185 m²

Zuel u Modüllen

10

Spezialtechniken

Wäermepompel Loft/Loft, Ventilatioun, Sanitär, Informatik
Neikaf
TNT (Fedex)